Εγκύκλιος: Ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης ή μη ανάληψη υπηρεσίας μετά από μετάταξη ή απόσπαση

4 μήνες πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Esos

Α. Εφόσον πρόκειται για ανάκληση νόμιμης πράξης, προβλέπεται πλέον ότι στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος αυτός δεν δύναται να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της παρόδου δύο (2) ετών από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016. Ως εκ τούτου κατά την διαδικασία με οποιαδήποτε διάταξη- γενική ή ειδική- απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου, για τον οποίο συντρέχει το ως άνω κώλυμα, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να ελέγχεται με ευθύνη του αρμοδίου προς έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων οργάνου ή του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής πράξης απόσπασης ή μετάταξης.

Β. Επιπλέον, η αρχή της δημοσιότητας που διέπει το ΕΣΚ (ανάρτηση ψηφιακών οργανογραμμάτων, δημοσιότητα των θέσεων, ανάρτηση των σχετικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας), σε συνδυασμό με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί προς όλες τις υπηρεσίες και τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, δεν δύνανται να στοιχειοθετήσουν σε καμία περίπτωση πλάνη για την ανάκληση νόμιμης πράξης μετακίνησης μέσω του ΕΣΚ. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετεί πλάνη το γεγονός ότι η Υπηρεσία μετακινεί τον υπάλληλο σε θέση άλλη από αυτήν για την οποία αρχικώς επελέγη μέσω της κινητικότητας, καθώς δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον ίδιο τον υπάλληλο, υποχρέωση παραμονής στην ίδια θέση.

Γ. Σημειώνεται εδώ ότι η μη ανάληψη υπηρεσίας του υπαλλήλου στο νέο φορέα δύναται να στοιχειοθετήσει πειθαρχική ευθύνη του υπαλλήλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα παραπάνω προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο