Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση από το ΕΚΠΑ

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Esos

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον υπαγορεύει την ενεργοποίηση μιας αναστοχαστικής διαδικασίας ως προς τις μορφές συμπεριφοράς και τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του σχολείου.

Με αφετηρία την κατανόηση της εξέλιξης του ρόλου του παιδαγωγού ανά τους αιώνες, κάθε εκπαιδευτικός οφείλει, ειδικά σήμερα, να γνωρίζει και να ανανεώνει τις γνώσεις του σε παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα μέσω των οποίων επιτυγχάνεται αφενός η αποτελεσματική διδασκαλία και αφετέρου η ποιοτική εκπαίδευση.

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προσφέρει αυτό το διάστημα τη δυνατότητα αίτησης  στο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση», το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση, σύμφωνα με τον οποίο η επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών μοριοδοτείται με 2 μονάδες.

Βασικός σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η παρουσίαση σημαντικών θεωρητικών και πρακτικών αρχών, παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων που ενισχύουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία και συμβάλλουν στην ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα μελετά στοιχεία διαχείρισης της σχολικής τάξης, αποτελεσματικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, διευθυντές, μαθητές, γονείς) και εστιάζει σε ομάδες υψηλού κινδύνου αποτυχίας και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές, μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή με μαθησιακές, ψυχολογικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επίσης, παρέχονται τεχνικές αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων στη σχολική τάξη, αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας και καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής, ενώ παρατίθενται διεξοδικά καινοτόμα στοιχεία διδακτικής μεθοδολογίας και πράξης που προάγουν τη συνεργασία και την ενεργό μάθηση των μαθητών.

Παράλληλα, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και σημασία ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής και καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, σύγχρονα προβλήματα, όπως τη σχολική βία και εκφοβισμό, τη σημερινή οικονομική κατάσταση, την απουσία ελεύθερου χρόνου κ.ά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις βασικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ, οι οποίες εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του σχολείου ως ανοιχτού συστήματος και οργανισμού.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ ενισχύει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για διά βίου εκπαίδευση, το παρόν πρόγραμμα  απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), σε στελέχη της εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους τμημάτων που οδηγούνται στο εκπαιδευτικό επάγγελμα και σε όποιον ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί σε θέματα ανάπτυξης του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία.

Κατά τη διάρκεια του 12μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος είναι ο Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Ματθαίου Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής Συγκριτικής Παιδαγωγικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το E-Learning του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: https://elearningekpa.gr/courses/o-ekpaideutikos-ws-epaggelmatias-paidagwgikh-kai-didaktikh-kathodhghsh

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο